Haiti cheri se nan pie ou

Jojo - April 27 2008, 12:31 PM

Hati cheriie, óôá ðüäéá óáò èá Ýñèù íá ðåèÜíù ìÝóá óôá ìðñÜôóá óáò èÝëù íá ôñÝîù ôï Á ôá ðüäéá óáò íá ñé÷ôåßôå épaules óáò èÝëù íá ìå êÜíù íá áíáöåñèþ

Return to Message List